Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Shop2Cord
BTW nummer: BE0721974859
Ondernemingsnummer: 0721.974.859

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. De algemene voorwaarden van Shop2Cord zijn op alle overeenkomsten, aanbiedingen en bestellingen bij Shop2Cord van toepassing, tenzij een andere overeenkomst wordt afgesloten.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Het accepteren van een bestelling houdt ook in dat u deze voorwaarden aanvaardt.
5. Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Wanneer de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Alle producten worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld op de website. Cord2Cord kan niet verantwoordelijk worden gesteld als de getoonde producten enigszins afwijken van de werkelijkheid. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
3. Alle handgemaakte artikelen worden met de grootste zorg gemaakt en veiligheid staat altijd voorop. Bij evt. problemen zullen wij dit te allen tijde in samenspraak oplossen, gelieve zo nodig contact op te nemen via info@shop2cord.eu.
4. Shop2Cord is niet verantwoordelijk voor ongevallen bij het gebruik van aangekochte producten.
5. De artikelen die handmatig en op maat gemaakt worden, zullen wij in samenspraak met de klant de termijn bepalen waarin het product klaar zal zijn.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt slechts tot stand als Shop2Cord deze bevestigd. Shop2Cord streeft ernaar om een bestelling binnen de afgesproken termijn af te werken, maar behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, bestellingen niet of op een later tijdstip uit te kunnen voeren. Hiervan zal de klant binnen 48 uur na het plaatsen van de bestelling op de hoogte worden gesteld.
2. Op maat bestelde producten kunnen niet worden teruggenomen.
3. De bestelling wordt pas uitgeleverd door Shop2Cord na ontvangst van betaling. Wanneer er geen betaling heeft plaatsgevonden binnen de afgesproken termijn, kan Shop2Cord de bestelling annuleren.
4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5. Al uw gegevens worden alleen door Shop2Cord gebruikt en worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Na levering van producten:
1. Na de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal de verpakking niet beschadigen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking op eigen kosten aan Shop2Cord retourneren.
3. Om een product terug te sturen volstaat het om een e-mail te sturen naar info@shop2cord.eu. Hierop zullen, afhankelijk van het product, redelijke instructies bezorgd worden om het product terug te sturen.
4. Bij de levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Uitgezonderd diensten die binnen deze periode opgeleverd worden. In dergelijk geval dient de consument ten laatste 24u voor de start van de dienst de afmelding door te geven.
5. Shop2Cord kan de retourvoorwaarden van de consument uitsluiten. De uitsluiting van de retourvoorwaarden is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Shop2Cord tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument zoals producten gemaakt op aanvraag;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die beschadigd of bevuild zijn door de consument;

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van verzending en terugzending voor zijn eigen rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 - De prijs
1. Alle prijzen vermeld op de website zijn in euro’s, verzendkosten worden in het winkelmandje berekend.
2. Shop2Cord behoudt zich het recht voor om de prijzen te allen tijde te wijzigen.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. Shop2Cord streeft ernaar om zo snel mogelijk na ontvangst van betaling de bestelling te verzenden. Producten in voorraad worden binnen 3 werkdagen verzonden. Producten die op aanvraag gemaakt worden hebben een langere levertijd. Deze levertijd is altijd in samenspraak met de klant. Indien de levering vertraging oploopt om welke reden dan ook, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt u hiervan ook een bericht.
2. Shop2Cord kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van artikelen tijdens verzending en is niet aansprakelijk voor verkeerde of vertraagde aflevering door foutieve of onvolledige adresgegevens.
3. In het geval dat een product tijdelijk of niet meer leverbaar is, nemen wij op werkdagen binnen 48 uur na het plaatsen van de bestelling contact met u op. U behoudt in dit geval het recht uw bestelling te annuleren. Shop2Cord zal in dat geval binnen de 7 dagen het betaalde bedrag terugstorten.
4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 12 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument bestelde producten vooraf betaald te worden.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
4. De bestelling wordt pas uitgeleverd door Shop2Cord na ontvangst van betaling. Wanneer er geen betaling heeft plaatsgevonden binnen afgesproken termijn, kan Shop2Cord de bestelling annuleren.
5. In geval van niet betaling en zonder dat hiervoor voorafgaandelijk een ingebrekestelling wordt verzonden vorderen wij een forfaitaire schadevergoeding van 10% (met een minimum van 25 EUR) en een verwijl intrest van 8%.

Artikel 13 - Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na ontvangst, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
4. Iedere aansprakelijkheid van Shop2Cord voor welke schade van welke aard ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Shop2Cord kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die door derden wordt veroorzaakt.
5. Shop2Cord is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten aangekocht bij Shop2Cord.

Artikel 14 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is het Belgisch recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2024 Shop2Cord | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel